mutt i gmail

set imap_user = “YOUR.NAME@gmail.com
set imap_pass = “YOURPASSWORD”
set smtp_url = “smtp://YOUR.NAME@smtp.gmail.com:587/”
set smtp_pass = “YOURPASSWORD”
set from = “YOUR.NAME@gmail.com
set realname = “Your Real Name”

set folder = “imaps://imap.gmail.com:993”
set spoolfile = “+INBOX”
set imap_check_subscribed
set hostname = gmail.com
set mail_check = 120
set timeout = 300
set imap_keepalive = 300
set postponed = “+[GMail]/Drafts”
set header_cache=~/.mutt/cache/headers
set message_cachedir=~/.mutt/cache/bodies
set certificate_file=~/.mutt/certificates
set move = no
set include
set sort = ‘threads’
set sort_aux = ‘reverse-last-date-received’
set auto_tag = yes
ignore “Authentication-Results:”
ignore “DomainKey-Signature:”
ignore “DKIM-Signature:”
hdr_order Date From To Cc
alternative_order text/plain text/html *
auto_view text/html
bind editor complete-query
bind editor ^T complete
bind editor noop

Script To Watch A Folder And Upload New Images To PicasaWeb

#!/bin/sh
# 1. Watch ~/Pictures/PicasaWeb folder. 
# 2. Upload new file to Picasa using Google CLI. 
# 3. Launch the browser to the direct Picasa URL. 
# 

#change the variable below with the folder you want this script to watch for new images:
WATCHED_DIR=~/Pictures/PicasaWeb

#change the variable below with exact name of the PicasaWeb album you want to upload the images to:
PICASA_ALBUM="Drop Box"

while [ 1 ]
do
 echo 'Watching directory: '$WATCHED_DIR 'for new files'
 while file=$(inotifywait -q -e create "$WATCHED_DIR" --format "%f")
 do
  echo 'New file to upload to PicasaWeb:' $file
  notify-send -i "gtk-go-up" "Picasa Web Monitor" "Uploading image $file"
  google picasa post --title $PICASA_ALBUM "$WATCHED_DIR/$file"
  url=$(google picasa list url-direct --title $PICASA_ALBUM | grep "$file" | sed -e "s/$file,//g")
  echo 'Picasa url: ' $url
  notify-send -i "gtk-home" "Picasa Web Monitor" "Image uploaded. Launching browser."
  xdg-open $url
 done
done

 

Wysyłaj artykuły z Czytnika Google do Evernote

Użytkownicy Evernote, korzystający z Czytnika Google do śledzenia ulubionych witryn za pomocą kanałów informacyjnych, mogą usprawnić dodawanie interesujących artykułów do Evernote za pomocą specjalnego przycisku Wyślij do.

Wyszukiwanie w Evernote jest wygodniejsze, a dostęp do notatek bez połączenia z internetem czynią z niego idealne przedłużenie czytnika RSS. Co ważniejsze archiwum Evernote nie ulega przedawnieniu, tak jak to ma miejsce w przypadku artykułów oznaczonych gwiazdką w Google Readerze.

Continue reading Wysyłaj artykuły z Czytnika Google do Evernote