21 września 2013 blog raspberry wvdial

Skonfigurowanie aero2 w Raspberry Pi przy użyciu modemu Huawei E173 (Model E173u-2).

Instalacja potrzebnych pakietów

$ sudo aptitude install wvdial usb-modeswitch usb-modeswitch-data

Modem

Ponieważ pakiet usb-modeswitch-data w raspbianie nie jest pierwszej świeżości, należy uzupełnić samodzielnie plik /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1446:

# Huawei, newer modems

TargetVendor=  0x12d1
TargetProductList="1001,1406,140b,140c,1412,141b,1432,1433,1436,14ac,1506,150c,1511"

MessageContent="55534243123456780000000000000011062000000100000000000000000000"

Modem warto podłączyć do zasilanego huba USB. Przedstawia się on jako:

$ lsusb
Bus 001 Device 009: ID 12d1:1436 Huawei Technologies Co., Ltd.

Jeśli w dalszym ciągu modem przedstawia się jako 12d1:1446:

$ lsusb
Bus 001 Device 008: ID 12d1:1446 Huawei Technologies Co., Ltd. E1552/E1800/E173 (HSPA modem)
$ usb_modeswitch -c /usr/share/usb_modeswitch/12d1\:1c0b -v 12d1 -p 1446
$ lsusb
Bus 001 Device 009: ID 12d1:1436 Huawei Technologies Co., Ltd. E173 3G Modem (modem-mode)

Jeśli widzimy coś innego, należy się upewnić, czy mamy załadowane moduły usbserial i option.

$ sudo modprobe usbserial
$ sudo modprobe option

Najlepiej dopisać moduły do pliku /etc/modules, żeby były ładowane automatycznie przy starcie systemu.

$ cat /etc/modules 
snd-bcm2835
usbserial
option

Ustawiamy modem w tryb WCDMA (jednorazowa operacja):

$ echo "AT^SYSCFG=14,0,3FFFFFFF,1,2\r" >/dev/ttyUSB0

Konfiguracja

Zawartość pliku /etc/wvdial.conf:

[Dialer Defaults]
Modem = /dev/ttyUSB0
Phone = *99#
Username =;
Password =;
Init1 = AT+CGDCONT=1,"IP","darmowy","",0,0
Auto DNS = on

Połączenie

Nawiązanie połączenia następuje przez wydanie polecenia

wvdial

Powinny się wyświetlić informacje o uzyskanym adresie IP.

Sprawdzenie siły sygnału

Siła sygnału przedstawiana jest jako liczba między 0 (min) a 31 (max).

$ sudo cat /dev/ttyUSB2 | grep '\^RSSI'
^RSSI:23

Powiązane